0 producten € 0,00

Duurzaamheid

Bij Reclameland is duurzaamheid een van de peilers waar een sterke focus op ligt. Continu dagen we onszelf uit om slimmer te werken en tegelijkertijd een positieve duurzame bijdrage te leveren. De onderstaande pagina's geven per thema uitleg over hoe wij hiermee omgaan en wat onze ambities zijn. Hebt u hier vragen over, of hebt u een goed idee hoe we nóg beter of slimmer kunnen (samen)werken? Neem dan gerust contact op met Tom Haan via [email protected]. We vinden het leuk als u meedenkt!


Afval(beheer)

Als drukkerij zijnde hebben we diverse grote afvalstromen. De grootste stroom is logischerwijs papier. Hoewel er continu aan het verminderen van de afvalstromen (zie onderwerp ‘Afvalreductie’) gewerkt wordt, ontkomen wij niet aan papierafval. Andere grote stromen zijn hout (pallets), aluminium plaatmaterialen en offsetplaten na gebruik op de Komori offsetpersen, chemicaliën en restafval. Samen met enkele gespecialiseerde partijen wordt er regelmatig geëvalueerd hoe de stromen nog beter gescheiden kunnen worden. Het doel is om zo weinig mogelijk restafval te genereren, aangezien het verwerken daarvan het minst milieuvriendelijk is. Collega Sander is verantwoordelijk voor het afvalbeheer en kijkt samen met zijn collega’s hoe de diverse afvalstromen nog meer circulair gemaakt kunnen worden.

Allereerst geeft hij aan wat er met onze grootste afvalstromen gebeurt en vervolgens geeft hij aan hoe we werken aan steeds minder afvalproductie.

Afvalstromen

papier

Papier

De ‘kwaliteit’ van het afval dat we aanleveren aan de verwerkers heeft invloed op de wijze en efficiëntie waarop het verwerkt kan worden. Bij papier is één van deze factoren de zogeheten ontinkting. Dat wil zeggen dat tijdens het recyclingproces van het papier de inkt uit het papier wordt gehaald, vaak middels flotatie. Hoe beter het drukwerk scoort op de mogelijkheid tot ontinkten, hoe makkelijker het recyclingproces wordt. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat drukwerk en papier niet gescheiden per drukmethode of mate van mogelijke ontinkting wordt. Zodoende ligt hier een uitdaging voor de hele industrie.

De nanografische Landa pers waar we mee produceren scoort uitstekend op de ontinkting. Volgens een onafhankelijke test scoort het geteste drukwerk afkomstig van deze machine 98 van de 100 punten op deinkability (ontinkting).

aluminium

Aluminium

Met onze Komori offsetpersen drukken wij onder andere grotere aantallen visitekaartjes, magazines, flyers en folders. Deze machines hebben per stuk 8 torens. Elk van deze torens is een van de kleuren Cyaan, Magenta, Yellow en Key (Black). Met 8 torens drukken we dus dubbelzijdig full colour drukwerk. Om zo efficiënt mogelijk te produceren, combineren we meerdere bestellingen en opdrachten. Voor elke drukvorm of job hebben de verschillende torens informatie nodig over welke kleur inkt waar aangebracht dient te worden. Daarvoor worden platen gebruikt. Deze platen, welke onder andere uit aluminium bestaan, worden bewerkt in het CtP (Computer-to-Plate) proces. Voor elke kleur wordt een plaat gemaakt.

Deze platen worden door een laser belicht. Deze belichting is precies op de plek waar straks die kleur inkt aangebracht dient te worden tijdens het drukken. Na een chemisch bad waar de coating loslaat op de plekken waar belicht is, worden de platen schoongespoeld en krijgen ze een laag gom zodat ze krasbestendig worden. Vervolgens gaan ze richting de offset persen.

Deze platen bestaan uit zes verschillende lagen/coatings. De 6e (basis)laag is aluminium. Door deze laag zijn de platen stevig. Per jaar wordt er ongeveer 100.000 kilo aan aluminium platen afgevoerd in onze fabriek. Deze gaan via de afvalverwerker naar een fabriek waar het aluminium gerecycled wordt. Het recyclen van aluminium kost maar 5% van de energie die het kost om aluminium te winnen vanuit het erts Bauxiet, wat voor 30-54% uit aluminiumoxide bestaat.

Hout

Hout

In de fabriek blijven er regelmatig kleinere pallets over. De verschillende niet-europallets worden verzameld. Dit resthout wordt periodiek opgehaald door een lokale dagbesteding. Zij gebruiken dit om samen met alle medewerkers prachtige producten te maken. De europallets zelf worden opnieuw gebruikt.

aluminium

Restafval

Restafval is de verzameling van al het afval wat niet gescheiden wordt. Grootste reden daarvoor is vaak dat de afvalverwerkers deze materialen niet goed kunnen recyclen. Het restafval wordt bij deze verwerkers veelal verbrand. In 2020 voerden we ruim 70.000 kilo restafval af. Een deel hiervan bestaat uit de diverse spandoeken en plaatmaterialen die wij produceren. Helaas bestaan deze producten vaak uit een samenstelling van meerdere stoffen of materialen, waardoor dit in het afvalscheidingsproces praktisch onbruikbaar is.

Afvalreductie

Verzameldruk

Drukwerkopdrachten worden zoveel mogelijk verzameld. Zo passen er wel 112 verschillende visitekaartjes op één vel offsetpapier van 70 x 100 cm. Door te werken met slimme softwaresystemen die automatisch op basis van de te drukken opdrachten een voorgestelde indeling maakt, wordt er zo weinig mogelijk papier weggegooid. Hoe hoger het aantal te drukken opdrachten, hoe efficiënter de indeling wordt. Een grotere mate van standaardisatie leidt tot meer dezelfde/vergelijkbare orders. Zodoende is het standaardiseren van producten, materiaalsoorten en aantallen goed voor afvalreductie. Dat is gelijk de reden waarom u bij offset producten keuze heeft uit een aantal standaard-aantallen, en het niet voordelig is om bijvoorbeeld 1.373 flyers te bestellen. Hierin wordt de afweging gemaakt tussen de interne efficiëntie en afvalproductie en -reductie tegenover de wens van de klant. Enkel 1.000 en 10.000 stuks aanbieden is weer niet slim voor afnemers die 2.500 stuks nodig hebben, die hebben dan 7.500 stuks over welke niet gebruikt worden.

Reclameland aluminium afval

Kartongebruik inpak/transport

In 2020 is er een volautomatisch Kern inpakmachine geïnstalleerd. Deze machine meet het formaat van uw in te pakken drukwerk en maakt on-demand een doos op maat. Het product wordt vervolgens machinaal verpakt in een perfect passende doos. Dit zorgt ervoor dat er enerzijds geen opvulmaterialen meer gebruikt hoeven te worden (plastic luchtzakjes) en er anderzijds geen lucht meer vervoerd wordt door de transporteur. Dit zorgt voor meer pakketten per trailer en dus minder ritten. Hiermee wordt een significante CO2 besparing gerealiseerd. In 2021 verwachten we 63.500 strekkende meters aan plastic luchtzakjes die we niet meer hoeven te gebruiken. Als u al deze luchtzakjes achter elkaar zou leggen, komt u van het Amsterdamse Rijksmuseum tot aan het strand bij Hoek van Holland.

Voorheen werd uw drukwerk geleverd in een aantal standaard formaat dozen. Structureel werd er dus meer karton gebruikt dan nodig, omdat een doos in veel gevallen niet voor de volle honderd procent gevuld is. Bij slim gebruik en optimalisatie van het automatische inpakproces wordt er dus ook op de hoeveelheid gebruik karton bespaard. De Kern inpakmachine kan kiezen uit twee formaten karton. Op basis van het gemeten pakketformaat kiest de machine automatisch welke plaat het minste afvalkarton genereert. Het formaat van dit karton kan aangepast worden. Periodiek analyseren we het gemiddelde pakketformaat en dus het ideale plaatformaat van het karton. Zodoende wordt er zo weinig mogelijk karton afgesneden en wordt het kartonafval zoveel mogelijk gereduceerd.


Reclameland energie

Energiegebruik

Met bijna 25.000m2 aan pandoppervlak hebben we een grote verantwoordelijkheid omtrent het onderwerp energie. Door de constant groeiende organisatie, is ook het energieverbruik de laatste jaren toegenomen. Om dit onder controle te houden, voeren we een actief energiebeleid. Het verbruik wordt tot in detail periodiek in kaart gebracht. Hierbij maken we gebruik van de branchespecifieke Energie RI&E. Hierin wordt het verbruik (stroom en gas) per maand bijgehouden, wordt dit afgezet tegen kengetallen en wordt er vergeleken met branchegemiddelden.

Allereerst brengen we het energieverbruik in kaart. Onderstaande diagram laat het stroomverbruik in kWh per maand zien.

stroomverbruik per maand

Stroomverbruik per maand

Hierin is duidelijk te zien dat het verbruik vanaf september 2020 significant is toegenomen, ook in vergelijking met voorgaande jaren. In deze maand zijn er diverse nieuwe machines en installaties in werking getreden. Het totale energieverbruik per jaar zien we in onderstaande diagram.

stroomverbruik

Totale stroomverbruik

Het totale energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2019 is met ongeveer 700.000kWh toegenomen. Voor 2021 verwachten we een totaal verbruik van 3.000.000kWh. Om op een verantwoorde manier met dit toenemende energieverbruik om te gaan zijn er diverse maatregelen genomen. Zowel de herkomst van het stroom als de energiebesparende maatregelen zijn geoptimaliseerd.

Zonnepanelen en inkoop (groene) stroom

In het voorjaar van 2021 zijn er ruim 5.700 zonnepanelen opgeleverd op het dak van de nieuwbouw. Deze panelen hebben een geïnstalleerd vermogen van 1.916.200 Wattpiek. Met deze installatie wekken we ongeveer 1.600.000kWh per jaar op. Hiervan gebruiken we 1.000.000kWh zelf en leveren we op termijn de rest terug aan de netbeheerder.

1.600.000kWh is misschien wat lastig in verhouding te zien. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 2.730kWh. Het opgewekte stroom via de zonnepanelen staat daarmee gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 586 huishoudens.


Reclameland landa

Reclameland windmolens

Reclameland zonnepanelen

Reclameland woonwijk

Energiebesparende maatregelen

Binnen de organisatie zijn er tal van energiebesparende maatregelen doorgevoerd om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Bij de bouw van de nieuwe productiehal is het topic energie ook meegenomen. De maatregelen zijn opgedeeld in de onderwerpen verlichting, koelen & verwarmen en het gebruiken van restwarmte.

Verlichting

De nieuwbouw is volledig ingericht met sensorgestuurde LED-verlichting. Door deze sensoren worden werkplekken/afdelingen waar niet gewerkt wordt, ook niet verlicht. Dit realiseert een significante besparing van ongeveer 25% op jaarbasis. Daarbovenop wordt er nog eens minimaal 28,5% bespaard door gebruik te maken van de LED verlichting t.o.v. traditionele TL-armaturen. Je zou dan minimaal 2x 58W + 10W ballast nodig hebben (tov 1x 90W LED), bovendien zou de lichtopbrengst dan nog minder zijn.

De bestaande kantoren waren reeds vanaf 2016 voorzien van sensorgestuurde LED-verlichting. Op de kantoren realiseren we door de sensoren een besparing van ten minste 10%. De LED-panelen hebben een vermogen van 43,6 watt, dit is de zuinigere vervanging voor het alternatief van 4x18 watt (72 totaal). De besparing door gebruik te maken van LED is hier 40%.

Voor 2021 staat gepland om ook de ‘oude’/bestaande productiehal te voorzien van deze LED-verlichting. Planning en uitvoering is afhankelijk van en onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent Corona.

verlichting

Koelen & verwarmen

Voor de nieuwbouw is een complete klimaatbeheersingsinstallatie gerealiseerd. Deze bestaat uit een luchtbehandelingskast met recirculatie-unit met een capaciteit van 40.000m3/h, hieraan gekoppeld een warmtepomp welke primair geschikt is voor verwarmen en waar additioneel beperkt mee gekoeld kan worden. Aanvullend hierop een warmteterugwinunit met een capaciteit van 4000 m3/h. Dit geheel wordt ingesteld en aangestuurd via software. Hierdoor wordt onnodig koelen, verwarmen en ventileren voorkomen.

koelen en verwarmen

Gebruik restwarmte

In de productie zijn diverse machines en installaties in werking welke warmte genereren. Deze restwarmte wordt zoveel mogelijk weer gebruikt om de ruimtes te verwarmen. Voorbeelden van machines en installaties waarvan de restwarmte wordt gebruikt, zijn:

  • De Komori offsetpersen
  • De papierafzuiginstallatie
  • De frequentiegeregelde persluchtcompressoren
restwarmte

Reclameland chemicalien
chemicalien

Chemicaliën in onze drukkerij

In onze drukkerij gebruiken we meer dan 100 machines en nog meer inkten, materialen, schoonmaakmiddelen en andere stoffen. We vinden het belangrijk dat er niet alleen veilig wordt gewerkt, maar dat er ook wordt gekeken naar het milieu. Collega Charlane ziet hierop toe in haar rol als coördinator Health, Safety & Environment. Zij is continu bezig met het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van mogelijke milieurisico’s. Onderstaand legt Charlane uit waar zij rekening mee houdt en op toeziet bij het gebruik van diverse stoffen en chemicaliën.

Wat zijn chemicaliën?

Bij verschillende pre-press-, druk&print- en afwerkmachines wordt gebruik gemaakt van chemicaliën. Dit zijn (vloei-)stoffen die bijvoorbeeld irriterend, bijtend, milieugevaarlijk of lange termijn gezondheidsschadelijk zijn. Van deze stoffen heb ik alle veiligheidsinformatiebladen in bezit, zodat ik altijd op de hoogte ben van de mogelijke risico’s van de stoffen. Hier breng ik mijn collega’s die met de stoffen werken van op de hoogte. Ook zorg ik dat er werkplekinstructiekaarten aanwezig zijn op de werkplek waar duidelijk staat beschreven hoe er gewerkt moet worden en wat er gedaan moet worden bij calamiteiten of ongelukken.

Er zijn verschillende pictogrammen die aangeven welke gevaren het gebruik van een stof heeft. Deze gevaren zijn: lange termijn gezondheidsgevaarlijk, schadelijk voor milieu, oxiderend, irriterend, gassen onder druk, explosief, giftig, ontvlambaar en bijtend. We gebruiken stoffen met deze risico’s, afgezien van oxiderende, explosieve en giftige stoffen en gassen onder druk. Door de aanwezigheid van chemicaliën kunnen risico’s bestaan en ontstaan. Om de risico’s te minimaliseren (wordt) de voorraad opgeslagen in een opslagvoorziening die aan de eisen van PGS 15 voldoet. Op de werkplekken zelf wordt alleen een dag-werkvoorraad gehanteerd. Daarnaast wordt de blootstelling aan chemicaliën zoveel mogelijk bij de bron voorkomen en wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan chemisch bestendige handschoenen, schorten en veiligheidsbrillen. Ook is de BHV zo georganiseerd dat de bhv-ers eerstehulpmaatregelen kunnen treffen bij blootstelling aan chemicaliën.

Pictogrammen chemicalien

Wet- en regelgeving

De Nederlandse en Europese wet zegt gelukkig ook het een en ander over het gebruik en de opslag van chemicaliën en gevaarlijke stoffen. Zo is er een register met zogeheten CMR-stoffen. Dit zijn stoffen die Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) of Reproductietoxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht) zijn. Wij maken in onze fabriek geen gebruik van deze stoffen.

Wet en regelgeving chemicalien

Reclameland inkoop

Inkoop

De inkoopafdeling heeft een significante rol in het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. Hiervoor zijn duidelijke afspraken tussen directie en de inkopers en tussen inkopers en leveranciers nodig. Dit geldt zowel voor inkoop van materialen als samenwerking met facilitaire partners.

Bij de inkoop van papier wordt altijd gekeken of het papier FSC en/of PEFC gecertificeerd is. We hebben een FSC en een PEFC certificering. Ook wordt er bij inkoop van nieuwe papiersoorten gevraagd bij de leverancier naar de CO2 uitstoot in KG CO2 equivalent per ton papier. De score hierop wordt meegenomen in de overweging welke papiersoorten daadwerkelijk ingekocht worden. Onderstaand uitleg over de FSC en PEFC certificaten.

FSC

FSC® staat voor Forest Stewardship Council. Dit is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd verantwoord bosbeheer stimuleert. Het FSC-keurmerk garandeert dat de grondstoffen voor papier afkomstig zijn van zo'n bos. FSC-papier is nooit afkomstig uit een bos met hoge natuurwaarden of van een plantage waarvoor een tropisch regenwoud is gekapt.

Jaarlijks wordt onze drukwijze gecontroleerd door een instantie die FSC® aanwijst. Van aankoop van papier tot gebruik van het logo. Alles, ook de kennis van ons team, wordt gecontroleerd. Vandaar dat we trots zijn op ons FSC® certificaat. Wij hebben FSC certificaat code CU-COC-819940, licentienummer FSC-C110642. Dit is te controleren op info.fsc.org. Voordat een product aan de winkelwagen toe wordt gevoegd, is te zien welke FSC-certificatie deze heeft.

PEFC

PEFC is de afkorting van Programme for the Endorsement of Forest Certification, beter gezegd 'Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen'. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu en in de toekomst.

Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout(product) daarna doorloopt tot het bij de eindgebruiker terecht komt (Chain of Custody) kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn. Ook voor PEFC komt ieder jaar een controleur die kijkt of we aan alle criteria voldoen. Zo kunnen we met een gerust hart zeggen dat ons hele drukproces verantwoord is. Voor nu en in de toekomst.


Reclameland personeel

Personeel & Arbeid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat niet alleen over het milieu. Het belangrijkste bezit van de organisatie is en blijft het personeel. Zonder goed en gezond personeel kan geen enkele doelstelling gehaald worden. Zodoende hechten we veel waarde aan de veiligheid, gezondheid en blijheid van onze collega’s. We investeren in een duurzame relatie. De veiligheid/gezondheid en blijheid van het personeel worden in onderstaande paragrafen behandeld.

Veiligheid & gezondheid

Wij staan voor een veilige werkomgeving voor alle collega’s. Om dit te realiseren is er een HSE-coördinator (Health, Safety & Environment) in dienst, Charlane. Zij houdt zich fulltime bezig met het verbeteren van onder andere de veiligheid. Door haar worden maatregelen genomen waarbij de arbeidshygiëne altijd centraal staat. In het geval van arbeidsrisico’s en risico’s op ongevallen wordt altijd als eerst gekeken of een bronmaatregel toegepast kan worden waarbij dus de oorzaak van een mogelijk ongeval wordt weggenomen. Als bronmaatregelen geen mogelijkheid bieden, wordt geprobeerd om de risico's te beperken door middel van collectieve maatregelen. Een collectieve maatregel is een maatregel die het gevaar afschermt of beperkt voor iedereen die in aanraking kan komen met het gevaar. Denk bijvoorbeeld hierbij aan onze machines waarbij veiligheidskappen aangebracht zijn.

Vervolgens hebben we individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast, deze maatregelen beschermen alleen de persoon die gevaar loopt. Daarom verstrekken we alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals het dragen van veiligheidshandschoenen tegen schaaf- en snijwonden, veiligheidsschoenen in de juiste beschermingsklasse en gehoorbescherming. Ook verschaffen we veiligheidsbrillen bij werkzaamheden zoals frezen, luchtblaaspistolen en waarbij (giftige) vloeistoffen aan te pas komen.

Daarnaast is de bhv-organisatie een zeer belangrijke pijler binnen de organisatie. Binnen alle afdelingen van de organisatie zijn gecertificeerde bhv’ers. Zij volgen jaarlijks een herhalingscursus om de kennis en vaardigheden te waarborgen. Om een goede werking van de bhv-organisatie te testen en te waarborgen wordt er jaarlijks - op een willekeurige datum en tijdstip - een ontruimingsoefening gehouden.

Reclameland veiligheid en gezondheid

Blijheid

In hoeverre een werknemer tevreden of blij is, hangt af van meerdere factoren. Volgens diverse onderzoeken staan onderstaande factoren in de top 10 van meest belangrijke factoren voor blije medewerkers:

  • waardering voor het werk (fysiek en financieel)
  • goede band met collega’s en leidinggevende
  • leer- en ontwikkelmogelijkheden

Onze organisatie staat bekend om een informele bedrijfscultuur. Deze bedrijfscultuur in combinatie met onze nuchtere noordelijke houding zorgt voor een prettige werksfeer waar gezelligheid en hard werken hand in hand gaan. Ontwikkeling staat centraal bij ons. Zo groeien veel collega’s intern door naar specialistischere of meer uitdagende functies. Voor bepaalde vacatures zoals de Teamlead zetten we intern een vacature uit. Dit heeft een tweeledig doel: we willen dat een medewerker zelf de motivatie heeft voor een leidinggevende functie (en niet dat het hen opgelegd wordt) en we kunnen direct de ambities van medewerkers bepalen. We willen een cultuur creëren waarin (door)groeien mogelijk is maar niet moet.

In het hele bedrijf staat Lean werken centraal. In 2021 zijn de trainingen en opleidingen gericht op Lean/Six Sigma en hier willen we uiteindelijk alle medewerkers in gaan betrekken. We zijn in februari 2021 in samenwerking met de Lean Six Sigma Company begonnen met de eerste trainingen hiervoor. Afhankelijk van het werk- en denkniveau en de functie van de collega wordt er gekozen voor een passende training. Zo krijgen de teamleiders een ‘Lean Leader’ training, gericht op de basisprincipes van Lean in combinatie met leiderschapsskills. Het engineering en supervising team krijgt een Green Belt training om echt verdiepende skills op te doen. Intern wordt er een Yellow Belt training opgezet om zo veel mogelijk collega’s de Lean gedachtegang bij te brengen. Op deze manier ontwikkelen we alle medewerkers op een manier die bij hen past. Doel van Lean training is om het hele bedrijf in beweging te krijgen. De medewerker op de werkvloer geeft input voor verbeteringen. Hierdoor krijgen we betrokken medewerkers die meedenken met het proces en met verbeteringen voor het bedrijf. Met betrokken medewerkers krijg je uiteindelijk blije medewerkers.

Verder wordt samen met het branchespecifieke opleidingscentrum in 2021 een training gegeven aan de offsetdrukkers, wederom op maat gemaakt en aansluitend bij de individuele kennis en vaardigheden.

Ook staan we voor een eerlijke beloning van het personeel. Om een eerlijke en goede beloning te garanderen, volgen we de Grafimedia CAO. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om iedereen in te delen in deze CAO, gezien de functies en functie-indeling tot op heden vooral gericht is op het traditionele (offline) grafimediabedrijf. Daarom zijn we in samenwerking met het KVGO onderdeel van een werkgroep die een update geeft aan de functies en functieomschrijvingen, zodat alle collega’s, ook bij de ‘nieuwere’ grafische bedrijven goed ingedeeld kunnen worden in deze CAO. Deze pro-actieve houding toont wederom het grote belang dat directie hecht aan een eerlijke beloning.

Reclameland Lean Six Sigma